ไถ่ถอน vs ความรอด
 

ความแตกต่างระหว่างการไถ่ถอนและความรอดสามารถอธิบายได้ดีขึ้นในบริบทของศาสนาคริสต์เนื่องจากการไถ่ถอนและการไถ่เป็นความเชื่อสองประการในศาสนาของศาสนาคริสต์ แม้ว่าทั้งคู่เป็นการกระทำของพระเจ้า แต่ก็มีความแตกต่างในวิธีที่คริสเตียนควรดู นอกจากนี้ยังมีหลายวิธีในการดูแต่ละคำ เนื่องจากทั้งคู่อ้างถึงการช่วยมนุษย์จากบาปสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากอีกคำหนึ่งก็คือวิธีการช่วยให้รอด เป็นผลให้มีความแตกต่างระหว่างสองแนวคิดและหนึ่งต้องเข้าใจความแตกต่างนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความประพฤติของศาสนาคริสต์ บทความนี้พูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างการไถ่ถอนและการไถ่บาปตามวัตถุประสงค์

ไถ่ถอนคืออะไร?

ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ Oxford การไถ่ถอนหมายถึง 'การกระทำของการบันทึกหรือถูกบันทึกจากบาปผิดพลาดหรือชั่วร้าย' การไถ่ถอนโดยตรงเกิดขึ้นจากผู้ทรงอำนาจ กล่าวอีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงมีบทบาทในการไถ่มากกว่าความรอด มีความเชื่อกันว่าการไถ่ถอนเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์และในช่วงการอพยพจากอียิปต์ ในกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทราบว่าการไถ่ไม่ได้กระทำโดยทูตสวรรค์หรือผู้ส่งข่าวของผู้ทรงอำนาจ แต่โดยองค์ผู้ทรงฤทธานุภาพเอง

มีความเชื่อเกี่ยวกับการไถ่ถอนอีก ในที่นั้นนักศาสนศาสตร์กล่าวว่าการใช้คำว่าไถ่ถอนเมื่อเรานำเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงพวกเขากล่าวว่าเมื่อพระคริสต์ทรงสละชีวิตของเขาเพื่อช่วยมนุษยชาติทั้งหมดให้พ้นจากการถูกลงโทษว่าเหตุการณ์นั้นเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการไถ่ถอน นั่นเป็นเพราะพระคริสต์ทรงไถ่มนุษยชาติทั้งหมดแล้ว

ความแตกต่างระหว่างการไถ่ถอนและความรอด

ความรอดคืออะไร

ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ดความรอดหมายถึง 'การปลดปล่อยจากบาปและผลที่ตามมาซึ่งเชื่อโดยคริสเตียนที่เชื่อในพระคริสต์โดยศรัทธาในพระคริสต์' จากนั้นอีกครั้งความรอดนั้นถูกส่งมอบให้กับผู้คน อาจกล่าวได้ว่าผู้ส่งสารมีหน้าที่รับผิดชอบในการสะกดความรอด พระคริสต์ทรงเป็นผู้ส่งสารของพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่ประทานพลังให้กับร่อซู้ลเพื่อปลดปล่อยความรอดให้กับประชาชนอีกครั้ง ดังนั้นผู้ส่งสารจึงควรใช้พลังที่ผู้ทรงอำนาจมอบให้แก่เขาเพื่อช่วยเหลือผู้คนจากความยากลำบากในเวลาที่ต้องการ ยิ่งกว่านั้นเชื่อว่าความรอดนั้นเกิดขึ้นหลายครั้งในประวัติศาสตร์ หมายความว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ส่งทูตสวรรค์หรือทูตสวรรค์หลายครั้งมาช่วยกู้ให้รอดพ้น เป็นที่น่าสนใจที่จะพบว่าคำว่ารอดเป็นบางครั้งแทนคำอื่น ๆ ด้วยเช่นสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์และไม่ชอบ แนวคิดเรื่องความรอดเป็นการปูทางสำหรับความเชื่อที่ว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นโดยพรและความโปรดปรานของผู้ทรงอำนาจ มีการฝึกฝนการขอบพระคุณผู้ทรงอำนาจแล้วผู้ส่งสารสำหรับการกระทำการไถ่และความรอดตามลำดับ

จากนั้นมีความเชื่ออีกอย่างเกี่ยวกับความรอด ผู้คนเชื่อว่าเมื่อเราใช้ความรอดของโลกมันหมายถึงการออมของแต่ละบุคคล ตามที่พระคริสต์ทรงช่วยเราทุกคนให้รอด นั่นคือความรอด

ความแตกต่างระหว่างการไถ่ถอนและการช่วยให้รอดคืออะไร?

•ทั้งการไถ่ถอนและการช่วยให้รอดหมายถึงการช่วยคนให้รอดพ้นจากความบาป

•พระเจ้ามีส่วนร่วมในการไถ่มากกว่าความรอด นี่คือความแตกต่างที่ดีระหว่างการไถ่และความรอด

•ในขณะที่พระเจ้ารับสายบังเหียนในการไถ่ถอนความรอดจะได้รับความรอดแก่ผู้คนผ่านผู้ส่งสาร

•ในการไถ่ถอนพระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในขณะที่ในความรอดพระเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อม

•นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าการไถ่หมายถึงการออมของมนุษย์โดยรวมและความรอดหมายถึงการออมของแต่ละคนจากหนี้สินของการลงโทษ

รูปภาพมารยาท:


  1. พระคริสต์บนไม้กางเขนผ่าน Wikicommons (โดเมนสาธารณะ)